ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

04/11/2021
Φέρεται με τις υπ’ αριθ.8α χειμερινή και 8β στολές

04/11/2021
Φέρεται από το προσωπικό του Σώματος και τους Εθελοντές του Π.Σ., με τις στολές `μαχίμου υπηρεσίας

04/11/2021
Φέρεται από το προσωπικό του Σώματος και τους Εθελοντές του Π.Σ., με τις στολές μαχίμου υπηρεσίας

04/11/2021
Φέρεται από το προσωπικό του Σώματος και τους Εθελοντές του Π.Σ. με τις στολές μαχίμου υπηρεσίας.

04/11/2021
Φέρεται από το προσωπικό του Σώματος και τους Εθελοντές του Π.Σ. με τις στολές μαχίμου υπηρεσίας

04/11/2021
Φέρεται από το προσωπικό του Σώματος και τους Εθελοντές του Π.Σ. με τις στολές μαχίμου υπηρεσίας