ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

04/11/2021
Φέρεται από τους Πλοηγούς Μηχανικούς με τις στολές υπ’ αριθ. 3, 6, 8, 8α θερινή 8β, και 8γ στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος, στο ύψος του στήθους.

04/11/2021
Φέρεται από τους Υγειονομικούς με τις στολές υπ’ αριθ. 3, 6, 8, 8α θερινή 8β, και 8γ στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος, στο ύψος του στήθους.

04/11/2021
Φέρεται από τους υπαλλήλους Πληροφορικής κα Επικοινωνιών με τις στολές υπ’ αριθ. 3, 6, 8, 8α θερινή 8β, και 8γ στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος, στο ύψος του στήθους.

04/11/2021
Φέρεται από τους Τεχνικούς με τις στολές υπ’ αριθ. 3, 6, 8, 8α θερινή 8β, και 8γ στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος, στο ύψος του στήθους.

04/11/2021
Φέρεται από τους Πλοηγούς Κυβερνήτες με τις στολές υπ’ αριθ. 3, 6, 8, 8α θερινή 8β, και 8γ στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος, στο ύψος του στήθους

24/06/2021
Φέρεται από το Διοικητικό Προσωπικό στις στολές υπ’ αριθ. 3, 6, 8, 8α θερινή 8β, και 8γ στο εμπρόσθιο και δεξιό μέρος, στο ύψος του στήθους