ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ

25/06/2021
Φέρεται από πυροσβεστικούς υπαλλήλους απόφοιτους παραγωγικών σχολών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών που υπηρετούν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Αναρτάται από το κομβίο της αριστερής τσέπης του χιτωνίου των υπ' αριθ. 3, 8, 8α θερινή, 8β, 8γ στολών. Στις στολές γυναικών που δεν φέρουν τσέπη αναρτάται με μηχανισμό

25/06/2021
Φέρεται, προαιρετικά από τους υπαλλήλους του Σώματος και τους εθελοντές Πυροσβέστες και υποχρεωτικά από όσους βρίσκονται σε αποστολή στο εξωτερικό στις υπ’ αριθ. 9, 9β και 9γ στολές.

25/06/2021
Φέρεται προαιρετικά από τους υπαλλήλους του Π.Σ. και τους Εθελοντές Πυροσβέστες στις υπ’ αριθ. 9, 9β και 9γ στολές.

25/06/2021
Φέρονται από το πυροσβεστικό προσωπικό των Ε.Μ.Α.Κ. και τοποθετούνται στην κορυφή των μανικιών των υπ’ αριθ. 3, 8, 8α, 8β και 8γ στολών.

25/06/2021
Φέρονται από το πυροσβεστικό προσωπικό των Ε.Μ.Α.Κ. και τοποθετούνται στην κορυφή των μανικιών της υπ’ αριθ. 9γ στολής.

25/06/2021
Φέρονται από τους Εθελοντές Πυροσβέστες στις στολές 8, 8α θερινή.

25/06/2021
Φέρεται από όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ. και τους Εθελοντές Πυροσβέστες στις υπ’ αριθ. 9, 9β και 9γ στολές

25/06/2021
Αποτελεί το έμβλημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και χρησιμοποιείται ως τέτοιο σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση αυτής. Επιπλέον, φέρεται με τις στολές υπ' αριθ. 3, 7, 8, 8α θερινή, 8β, 8γ, 9, και 9β, από το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στην Πυροσβεστική Ακαδημία καθώς και από τους μαθητές όλων των Σχολών αυτής με τις στολές υπ' αριθ. 7, 8, 8α θερινή, 8β, 8γ, 9 και 9β και τοποθετείται στο αριστερό μανίκι στο κέντρο του βραχίονα έχοντας το άνω μέρος αυτού σε απόσταση πέντε περίπου εκατοστών από τον αριστερό ώμο και σε περίπτωση που ο υπάλληλος φέρει και διακριτικά βαθμών στο μανίκι τότε το έμβλημα φέρεται πάνω από τα διακριτικά βαθμού.