Το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) για τα έτη 2018-2022, εγκρίθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού όπως προβλέπεται στα άρθρα 75 και 87 ν. 4249/2014 (Α΄ 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» και έχει λάβει βαθμό ασφαλείας εμπιστευτικό.

Ειδικότερα, στο Σ.Ε.Π.Α.Λ. προβλέπονται δράσεις και υποδράσεις που αναλαμβάνονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος στο πλαίσιο των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης (Ε.Π.Δ.) στα κάτωθι Τομεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια:

α) Προϋπολογισμού λειτουργίας, συνολικά και ανά οργανωτική δομή.

β) Επενδύσεων, συνολικά και ανά οργανωτική δομή.

γ) Ανθρωπίνων Πόρων - Προσλήψεων, εξέλιξης, ανα­γκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανά ειδικότητα.

δ) Χωροθέτησης οργανωτικών δομών, εξοπλισμού και ανθρωπίνων πόρων.

ε) Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.

στ) Ανάπτυξης Εθελοντισμού και συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ζ) Αρμοδιότητες και άλλες δράσεις Π.Σ.

 

Στο Σ.Ε.Π.Α.Λ. προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία Τράπεζας Ιδεών Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ι.Π.Σ.), με όρους ανοιχτούς, διαφάνειας και δημοσιότητας.

Στην Τ.Ι.Π.Σ. συλλέγονται προτάσεις υποβαλλόμενες είτε από Υπηρεσία είτε απ΄ευθείας από υπαλλήλους του Σώματος, εθελοντές ή ιδιώτες.

Για την κάλυψη των αναγκών της Τράπεζας δημιουργήθηκε φόρμα εισαγωγής στην οποία μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, με περιεχόμενο τα κάτωθι στοιχεία:

 • Τίτλος πρότασης.

 • Στοιχεία ταυτότητας –επικοινωνίας του υποβάλλοντα.

 • Περιγραφή/επεξήγηση της πρότασης.

 • Λοιπά στοιχεία κατά την κρίση του υποβάλλοντος για την ευχερέστερη και διεξοδικότερη επεξεργασία της πρότασης.

 • Δήλωση του υποβάλλοντος ότι συναινεί στην επεξεργασία των υποβαλλόμενων στοιχείων και εκχωρεί-μεταβιβάζει αμετακλήτως στο Π.Σ. το περιουσιακό δικαίωμα επί της πρότασης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που παραλείπεται κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία, η πρόταση δεν θα μπορεί να υποβληθεί μέσω της φόρμας, ούτε θα τυγχάνει επεξεργασίας, δεν θα αξιολογείται και θα διαγράφεται. Ομοίως δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας, δεν θα αξιολογούνται και θα διαγράφονται, προτάσεις που συνιστούν εμπορική ανακοίνωση/διαφήμιση, όπως εκείνες που υποβάλλονται από εκπροσώπους εταιρειών για την προβολή προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Μετά την αρχική υποβολή δύναται να ζητηθούν από τον υποβάλλοντα περαιτέρω στοιχεία-διευκρινίσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ανωτέρω στοιχεία συνίστανται σε:

 • Αναλυτική περιγραφή της πρότασης.

 • Υφιστάμενη κατάσταση και αναμενόμενα αποτελέσματα με την υλοποίηση της πρότασης.

 • Φάσεις και χρονική περίοδος εφαρμογής.

 • Αναφερόμενα επίπεδα διοίκησης - κλίμακα υλοποίησης.

 • Δείκτες και τρόπος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή.

 • Ωφελούμενη Υπηρεσία–τελικός χρήστης.

 • Προϋπολογισμός -κοστολόγηση της πρότασης και προτεινόμενη πηγή χρηματοδότησης.

Φόρμα υποβολής