Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

 

ΕΙΔΟΣ

Τιμή

(με ΦΠΑ)

τεμ.

1.Στολή χημικής προστασίας (Enhanced Robustness).

 3.000

27

2.Στολή προστασίας από επικίνδυνα υγρά.

    300

54

3.Φορητός ανιχνευτής εκρηκτικών και άλλων αερίων.

 1.500

13

4.Διασωστικά υδραυλικά εργαλεία (μπαταρίας).

50.000

10

5.Σύνθετο διασωστικό υδραυλικό εργαλείο και κύλινδρος (μπαταρίας).

20.000

12

6.Σύνθετο διασωστικό υδραυλικό εργαλείο ανοίγματος θυρών (μπαταρίας).

 9.000

4

7.Ορειβατικός Εξοπλισμός και Εξοπλισμός Διάσωσης σε Υδάτινο περιβάλλον.

40.000

1

8.Αυτόνομο πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα 6-500.

 8.000

4

 

ενόψει προετοιμασίας υποβολής πρότασης ένταξης των ανωτέρω ειδών σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιόδου 2014-2020

 

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 30/10/2020 έως 15/11/2020.

 

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις”  (κωδικός 20DIAB000014033) και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.diteyyp.prodia@psnet.gr

 

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

1.Στολή χημικής προστασίας (Enhanced Robustness).

2.Στολή προστασίας από επικίνδυνα υγρά.

3.Φορητός ανιχνευτής εκρηκτικών και άλλων αερίων.

4.Διασωστικά υδραυλικά εργαλεία (μπαταρίας).

5.Σύνθετο διασωστικό υδραυλικό εργαλείο και κύλινδρος (μπαταρίας).

6.Σύνθετο διασωστικό υδραυλικό εργαλείο ανοίγματος θυρών (μπαταρίας).

7.Ορειβατικός Εξοπλισμός και Εξοπλισμός Διάσωσης σε Υδάτινο περιβάλλον.

8.Αυτόνομο πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα 6-500.