Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

 

1. Ατομικά σακίδια πλάτης

2. Επενδύτες εργασίας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

3. Προσωπίδες ασφαλείας (μάσκες προστατευτικές δασοπυρόσβεσης)

4. Φίλτρα σωματιδίων

ενόψει διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια των ειδών αυτών.

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: από 28/02/2020 έως 13/03/2020.

Η διαβούλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) στο σύνδεσμο “Δημόσια Διαβούλευση”. Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με τη επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: aps.techa@psnet.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

Ατομικά σακίδια πλάτης

Επενδύτες εργασίας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Προσωπίδες ασφαλείας (μάσκες προστατευτικές δασοπυρόσβεσης)

Φίλτρα σωματιδίων