Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) έχει την έδρα του στην Αθήνα και είναι η ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος.

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, συγκροτείται από:

- Τις Επιτελικές Διευθύνσεις του Κλάδου Επιχειρήσεων και του Κλάδου Υποστήριξης.
- Το Επιτελείο.
- Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού.

Οι Κλάδοι και το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται, ελέγχονται ως ακολούθως:

α. Ο Κλάδος Υποστήριξης από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συγκροτείται από:

αα. το Επιτελείο,

ββ. την Πυροσβεστική Ακαδημία και

γγ. την Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.).

 

β. Ο Κλάδος Επιχειρήσεων από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και συγκροτείται από:

αα. την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.),

ββ. την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.),

γγ. το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.),

δδ. τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.),

εε. τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.).

Οι Κλάδοι μεταξύ τους είναι ισότιμοι. Οι Κλάδοι συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, διαρθρώνονται σε επιτελικές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις σε Τμήματα και Γραφεία.

Το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος χειρίζεται τα θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, εξυπηρέτησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού, αποδοχών και γενικά οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του Σώματος, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.

Το Επιτελείο υποστηρίζει στα θέματα αρμοδιότητάς του τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:

α. Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων,

β. Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

γ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας,

δ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων,

ε. Διεύθυνση Οικονομικών,

στ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών και

ζ. Νομική Υπηρεσία.

 

Οι Διευθύνσεις και η Νομική Υπηρεσία υπάγονται στον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συντονίζονται και ελέγχονται από τον Συντονιστή Υποστήριξης.

 

Οργανόγραμμα Πυροσβεστικού Σώματος