Επικοινωνία:
Ω 07.30 - 15.00: 2108695291, 292, 293, 296, 298, 299, Fax: 2108695290
Λοιπές ώρες και αργίες: 6934604001, Email: aps.dioa.merimn@psnet.gr
Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 67, Τ.Κ. 10564, 5ος όροφος, Ομόνοια, Αθήνα,

Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (Θεσσαλονίκη)
Τηλέφωνα: 2313319421 και 2313319422
26ης Οκτωβρίου 64,  Τ.Κ. 546 27,  3ος όροφος, γραφείο 103

Το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω της φύσης της αποστολής του θεωρείται ως ένας ιδιαίτερα απαιτητικός χώρος εργασίας, αντιμετωπίζοντας καθημερινά καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, υψηλής επικινδυνότητας και διαχείρισης κρίσεων, τέτοιες που προκαλούν ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις, τόσο στα πληγέντα άτομα (θύματα) όσο και στους ίδιους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες.

Ο πυροσβέστης, πέραν από το καθημερινό στρες, καλείται επιπρόσθετα να αντιμετωπίσει και διαχειριστεί το εργασιακό στρες, το οποίο είναι γενικά αυξημένο λόγω των ιδιαιτεροτήτων του επαγγέλματος αλλά και το επιχειρησιακό στρες κατά τη διάρκεια επέμβασης σε συμβάντα, εκτεθειμένος κάθε φορά σε λογής τραυματικά γεγονότα.

Με δεδομένο τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αντιμετώπισης τέτοιου είδους καταστάσεων, την έλλειψη, μέχρι σήμερα, σχετικών δομών ψυχοκοινωνικής μέριμνας στο Πυροσβεστικό Σώμα και την ιδιαίτερα αγχογόνο και επικίνδυνη φύση του πυροσβεστικού επαγγέλματος, δημιουργήθηκε πλέον η ανάγκη ύπαρξης μιας σταθερής και οργανωμένης δομής παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής μέριμνας υπέρ των υπαλλήλων του Π.Σ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με την υπ’ αριθμ. 11933 οικ. Φ. 109.1/20 – 03 – 2017 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Σύσταση Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος» (ΦΕΚ 1111 τ. Β΄/30 – 03 – 2017), συστάθηκε και λειτουργεί το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (Γ.Ψ.Μ.). Με την έναρξη ισχύος του Ν. 4662/2020 (Α΄ 27), άρθρο 84, περίπτωση 6(Δ), το Γ.Ψ.Μ. μετονομάστηκε σε Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας (Τ.Ψ.Μ.), υπαγόμενο πλέον στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας του Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Α.Π.Σ.

Βασική αποστολή του Τ.Ψ.Μ. είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής μέριμνας, ήτοι ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική και ενημέρωση σε θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνικού ενδιαφέροντος και καθημερινότητας προς τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, σε ατομικό, εργασιακό και οικογενειακό επίπεδο που βιώνουν συναισθηματική κρίση ή οποιουδήποτε είδους ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Επίσης, η συνδρομή σε αρμόδιες Αρχές και δημόσιες Υπηρεσίες για την παροχή κάθε σχετικής δυνατής βοήθειας στα πληγέντα άτομα ή στους συγγενείς των θυμάτων καθώς και η επιτόπια παροχή βραχείας ψυχοκοινωνικής στήριξης στο προσωπικό σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών που επεμβαίνει το Π.Σ. .

Για την εκπλήρωση της παραπάνω αποστολής, ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω παροχή υπηρεσιών:

  • Πρόληψη και αντιμετώπιση δυσλειτουργικών εκδηλώσεων της συμπεριφοράς στο εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.
  • Ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική και υποστήριξη σε άτομα, ομάδες και οικογένεια.
  • Υποστήριξη ψυχολογικής προσαρμογής των νεοκατατασσόμενων στο Π.Σ.
  • Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού, επιχειρησιακού και μετατραυματικού στρες.
  • Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων ψυχομετρικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.
  • Έρευνα σε θέματα ψυχοκοινωνικής φύσεως, με στόχο τον εντοπισμό των ιδιαιτέρων προβλημάτων που εμφανίζονται στους υπαλλήλους του Π.Σ. και υποβολή προτάσεων για την πρόληψη, βελτίωση και αντιμετώπισή τους.
  • Διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και λοιπών εκπαιδευτικών – ενημερωτικών δράσεων για τους υπαλλήλους του Π.Σ., με στόχο την ευαισθητοποίηση, πρόληψη και προαγωγή στα θέματα ψυχικής υγείας.
  • Συνεργασία με την Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος, σε θέματα ειδικότητάς τους.
  • Επικοινωνία και συνεργασία με συναφείς υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών, εκπαιδεύσεων και από κοινού δράσεων. Επίσης, συνεργασία με λοιπές συναφείς Δομές και Φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κοινωνικές Υπηρεσίες, κ.α.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Το Τ.Ψ.Μ. στεγάζεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 67, 5ος όροφος, Τ.Κ. 10564, Ομόνοια, Αθήνα, και λειτουργεί καθημερινά από 07.30 – 15.00, ενώ παράλληλα ορίζεται σε 24ωρη υπηρεσία επιφυλακής το προσωπικό του, με λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής όλο το 24ωρο (6934604001).

Στο Τμήμα μπορεί να απευθύνεται όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Π.Σ. από όλη την επικράτεια, καθώς και οι συνταξιούχοι, είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονική επικοινωνία, είτε με συνεδρίες βιντεοσυνδιάσκεψης (skype, viber κ.α.) ή με φυσική παρουσία. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα απογευματινών συνεδριών, κατόπιν συνεννόησης.

Επισημαίνεται ότι το Τμήμα διέπεται από τον Κώδικα δεοντολογίας προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, εξατομικευμένα για κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση του απορρήτου και της ανωνυμίας.