ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας, το οποίο διοικείται από τον Αρχηγό του και συνιστά επιχειρησιακή δομή υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο της αποστολής του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας.

Έχει ως αποστολή:

α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και, ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από κινδύνους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.

β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και των πλημμυρών, καθώς και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και των υλικών αγαθών που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και μέσων πυρόσβεσης και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού αυτών.

Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός» περιλαμβάνει ενέργειες που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, την αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση όχι μόνο των πυρκαγιών και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές, αλλά και κάθε κινδύνου από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

γ. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικών- διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

Αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αποκλειστικά αρμόδιο, ιδίως για:

α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμούς, πλημμύρες, χημικές - βιολογικές - ραδιολογικές - πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.), μετεωρολογικές, υβριδικές απειλές, καθώς και τη διάσωση ατόμων, περιουσιών και υλικών αγαθών που κινδυνεύουν από αυτές. Για τον σκοπό αυτόν αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τα μέσα και τον εξοπλισμό και ζητά τη συνδρομή άλλων αρχών, υπηρεσιών και φορέων.

β. Τη διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων η ζωή και η σωματική ακεραιότητα απειλούνται ή εκτίθενται σε κίνδυνο από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, ατυχήματα από εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, από αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.

γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές μέχρι την παράδοσή της στις αρμόδιες αρχές ή στους κατόχους της.

δ. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264 και 265 ΠΚ) και πλημμύρας (άρθρο 268 ΠΚ).

ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.

στ. Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην υπό στοιχεία δ' και ε' αποστολή του.

ζ. Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

η. Την παροχή ειδικών υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας, μέσω της σύναψης συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, φορείς, εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα της Χώρας ή της αλλοδαπής.

θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την υπηρεσία μέσω της άσκοπης κινητοποίησης ή κλήσης για επέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικά που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν για οποιονδήποτε λόγο ή αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων, το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται, το ύψος του προστίμου και οι φορείς απόδοσής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

ι. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α' 245) και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα όργανα πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού πυρασφάλειας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, πλην των εθελοντών πυροσβεστών, καταβάλλεται ειδικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

ια. Την παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων και πόρων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

ιβ. Την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση, με ίδιες δυνάμεις ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων.

ιγ. Την αντισταθμιστική παροχή υπηρεσιών και διάθεση μέσων προς τρίτους (δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα) με καταβολή ανταλλάγματος και παροχή σε είδος. Τα έσοδα από τις κατά τα ανωτέρω διαδικασίες εισπράττονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και δύνανται να προσαυξάνουν ισόποσα τις οικείες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στον Κρατικό Προϋπολογισμό μεταφέρονται, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες περί δημοσίου λογιστικού διατάξεις, σχετικές πιστώσεις από τους προϋπολογισμούς των δημοσίων υπηρεσιών, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών και μέσων στις υπηρεσίες αυτές. Οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών και διάθεσης μέσων προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος ή είδους, ο καθορισμός του τιμολογίου για κάθε ώρα χρήσης ή παροχής υπηρεσιών, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων ποσών και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πυροσβεστικό Σώμα, προβαίνει στις κατάλληλες πολιτικές και δράσεις εξωστρέφειας με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσω διαλέξεων, έκδοσης φυλλαδίων, προβολής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και προβολής μηνυμάτων στα Μ.Μ.Ε., στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

3. Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει συνδρομή προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

1.Το Πυροσβεστικό Σώμα συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

 

Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια και είναι οι εξής:

α. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο διαρθρώνεται ως εξής:

αα. Επιτελείο.

ββ. Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων. γγ. Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης.

β. Η Πυροσβεστική Ακαδημία.

γ. Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.).

δ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

ε. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).

στ. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).

ζ. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.). η. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.).

 

Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή και είναι οι εξής:

α. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ. ΠΥ.Δ.).

β. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.).

γ. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).

δ. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί πόλεων, αεροδρομίων, λιμένων και βιομηχανικών περιοχών (Π.Υ. ή Π.Σ.).

ε. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.). στ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία. ζ. Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί. η. Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.

 

Οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. είναι οι εξής:

α. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής.

β. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

γ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας.

δ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας.

ε. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου. στ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας.

ζ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας.

η. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοπον- νήσου.

θ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας.

ι. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.

ια. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου.

ιβ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης. ιγ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων.

 

Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.ΠΥ.Ν.) λειτουργούν σε κάθε Νομό, με έδρα την πρωτεύουσά τους, και είναι οι εξής:

α. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών με έδρα την Αθήνα.

β. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά.

γ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα.

δ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής με έδρα το Μαρκόπουλο.

ε. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.

στ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καβάλας με έδρα την Καβάλα.

ζ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δράμας με έδρα τη Δράμα.

η. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη.

θ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

ι. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ια. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερρών με έδρα τις Σέρρες.

ιβ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο.

ιγ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς.

ιδ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πέλλας με έδρα την Έδεσσα.

ιε. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ημαθίας με έδρα τη Βέροια.

ιστ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας με έδρα την Κατερίνη.

ιζ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.

ιη. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα.

ιθ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς με έδρα την Καστοριά.

κ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά.

κα. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.

κβ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Νομού Υπηρεσιών Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα.

κγ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Άρτας με έδρα την Άρτα.

κδ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα.

κε. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας με έδρα τη Λάρισα.

κστ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μαγνησίας με έδρα τον Βόλο.

κζ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.

κη. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα.

κθ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας με έδρα την Πάτρα.

λ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι.

λα. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηλείας με έδρα τον Πύργο.

λβ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη.

λγ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.

λδ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη.

λε Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο.

λστ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο.

λζ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία.

λη. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι.

λθ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα.

μ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας με έδρα τη Λειβαδιά.

μα. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα.

μβ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη.

μγ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο.

μδ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη.

με. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου με έδρα τη Χίο.

μστ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου με έδρα τη Σάμο.

μζ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο.

μη. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων με έδρα τα Χανιά.

μθ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο.

ν. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

να. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα.

νβ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λευκάδας με έδρα την Λευκάδα.

νγ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι.

νδ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο.

 

Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Υπηρεσίες που λειτουργούν στον νομό.

Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς, ή Υπηρεσίες, υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.

Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες

και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς.

 

Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), που υπάγονται διοικητικά στις ΠΕ.ΠΥ.Δ. και επιχειρησιακά στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:

α. 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Ελευσίνα Αττικής. Στην 1η Ε.Μ.Α.Κ. υπάγεται διοικητικά και το αυτοτελές Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) με έδρα την Ελευσίνα. Το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. υπάγεται επιχειρησιακά στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.

β. 2η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (2η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ. 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (3η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

δ. 4η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (4η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Κομοτηνή.

ε. 5 η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (5 η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τα Ιωάννινα.

στ. 6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (6η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα την Πάτρα.

ζ. 7η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (7η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λαμία.

η. 8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (8η Ε.Μ.Α.Κ.) με έδρα τη Λάρισα.

Επιτελείο, Κλάδοι και Διευθύνσεις Πυροσβεστικού Σώματος

Το Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος χειρίζεται τα θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, εξυπηρέτησης δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού, αποδοχών και γενικά οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πληροφορικής και στέγασης των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των υπηρεσιών στα θέματα αυτά.

Στο Επιτελείο υπάγονται ο Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων και ο Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης, οι οποίοι κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Επιτελάρχη.

Οι Κλάδοι μεταξύ τους είναι ισότιμοι, διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις σε Τμήματα και Γραφεία.

Ο Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Πυρόσβεσης.

β. Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης.

γ. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών.

δ. Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους.

ε. Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας.

 

Ο Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

β. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.

γ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων.

δ. Διεύθυνση Υποστήριξης.

ε. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.

στ. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης.

ζ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης.