1. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) έχει την έδρα του στην Αθήνα, στο κτίριο Φάρος επί της Λεωφόρου Κηφισίας   37-39,  και είναι η ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος.
  2. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, συγκροτείται από:

             - Τις Επιτελικές Διευθύνσεις του Κλάδου Επιχειρήσεων και του Κλάδου Υποστήριξης.
             - Το Επιτελείο.

             - Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού.

  1. Στο Επιτελείο υπάγονται ο Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων και ο Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης, οι οποίοι κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Επιτελάρχη. Το Επιτελείο υποστηρίζει στα θέματα αρμοδιότητάς του τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος και διαρθρώνεται ως ακολούθως:

Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων με τις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Πυρόσβεσης.

β. Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης.

 γ. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών.

δ. Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους.

ε. Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας.

Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης με τις εξής  Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

β. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.

γ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων.

δ. Διεύθυνση Υποστήριξης.

ε. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.

στ. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης. ζ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

  1. Το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος χειρίζεται τα θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, εξυπηρέτησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού, αποδοχών και γενικά οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του Σώματος, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.