Επικαιρότητα

Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος 27/03/2020

Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος

Σας γνωρίζουμε ότι στο υπ’ αριθ. 73 ΦΕΚ, Τεύχος A, της 26-3-2020, δημοσιεύθηκε το υπ’ αριθ. 38/2020 Προεδρικό Διάταγμα, «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 24/05/2019

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Προκηρύχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Ματθαιόπουλο, ο Διαγωνισμός για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 30/03/2020

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών σε προσωπικό στο Πυροσβεστικό Σώμα με διάρκεια σύμβασης των προσλαμβανομένων την ημερομηνία υπογραφής αυτής, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή Αρχηγού Π.Σ. έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 και με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους.

Τροποποίηση της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» της Προκήρυξης 17980 οικ. Φ. 211.5/ 30-03-2020 Απόφασης Αρχηγού Π.Σ. 31/03/2020

Τροποποίηση της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» της Προκήρυξης 17980 οικ. Φ. 211.5/ 30-03-2020 Απόφασης Αρχηγού Π.Σ.

Με την υπ' αριθμ.18264 οικ. Φ.211.5/31-03-2020 Απόφασης Αρχηγού Π.Σ. αποφασίζεται τροποποίηση της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ» της 17980 οικ. Φ. 211.5/ 30-03-2020 Απόφασης Αρχηγού Π.Σ. Προκήρυξης διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχική απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχόλησης

Ημερήσιο Δελτίο Συμβάντων

Από 06:00 της 04/04/2020 ως 06:00 της 05/04/2020

Αστικές πυρκαγιές
53
Δασικές Πυρκαγιές
12
Παροχές Βοηθείας
115
Ανελκυστήρες
20Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς

×

Ημερήσιο Δελτίο Κινδύνου Πυρκαγιών

Δημόσιες Συμβάσεις - Διαβουλεύσεις