Σύμφωνα με το Νόμο 4305/2014 επαναπροσδιορίζεται η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, με την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας.

Σε εφαρμογή του παραπάνω νόμου το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε επικαιροποιημένη Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω1ΠΤ46ΜΚ6Π-3Δ1) στην οποία φαίνονται τα δεδομένα που διατίθενται ανά φορέα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παρέχει τα παρακάτω δεδομένα - στοιχεία και σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο με την επιφύλαξη των ακόλουθων βασικών όρων όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της σχετικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ), δηλαδή της αναφοράς του δημιουργού, της μη εμπορικής χρήσης και της παρόμοιας διανομής.  

 

Κατηγορίες Συνόλων Δεδομένων που διατίθενται και σε Ανοιχτό Μηχαναγνώσιμο Μορφότυπο

 

Α. Αρχείο Συμβάντων

Δεδομένα που αφορούν τα Δασικά και Αστικά συμβάντα στα οποία επεμβαίνει το Π.Σ.

 • Δασικές Πυρκαγιές 2000-2012 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Δασικές Πυρκαγιές 2013 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Δασικές Πυρκαγιές 2014 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Δασικές Πυρκαγιές 2015 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Δασικές Πυρκαγιές 2016 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Δασικές Πυρκαγιές 2017 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Δασικές Πυρκαγιές 2018 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Δασικές Πυρκαγιές 2019 (Σε μοφή .xls | .xlsx)
 • Δασικές Πυρκαγιές 2020 (Σε μοφή .xls | .xlsx)
 • Δασικές Πυρκαγιές 2021 (Σε μοφή .xls | .xlsx)
 • Δασικές Πυρκαγιές 2022 (Σε μοφή .xls | .xlsx)
 • Δασικές Πυρκαγιές 2023 (Σε μοφή .xls | .xlsx)
 • Αστικά Συμβάντα 2014 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Αστικά Συμβάντα 2015 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Αστικά Συμβάντα 2016 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Αστικά Συμβάντα 2017 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Αστικά Συμβάντα 2018 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Αστικά Συμβάντα 2019 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Αστικά Συμβάντα 2020 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Αστικά Συμβάντα 2021 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Αστικά Συμβάντα 2022 (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Αστικά Συμβάντα 2023 (Σε μορφή .xls | .xlsx)

 

Β. Κατάλογος Βιβλιοθήκης Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Δεδομένα που αφορούν το έντυπο υλικό που διατίθεται στη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας κατόπιν δανεισμού.

 • Σε μορφή .xls | .xlsx.

 

Γ. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός/Hardware

Δεδομένα που αφορούν την υπολογιστική υποδομή σε υλικό για τον φορέα στο σύνολό του.

 • Σε μορφή .xls | .xlsx.

 

Δ. Πυροσβεστικό Υλικό

Δεδομένα που αφορούν τους κωδικούς ειδών υλικών του φορέα.

 

Ε. Αντικείμενα Εκπαίδευσης

Δεδομένα που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία παρέχεται εκπαίδευση από τον φορέα.

 

ΣΤ. Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών

Δεδομένα που αφορούν τους αριθμούς κλήσης και αριθμούς Fax των Υπηρεσιών του Π.Σ.

 

Ζ. Νομοθεσία Πυροπροστασίας

Δεδομένα που αφορούν την ισχύουσα Νομοθεσία Πυροπροστασίας ανά χρήση κτηρίου.

 
 

Η. Πυροσβεστικό Μουσείο

Δεδομένα που αφορούν το αρχειακό υλικό του Π.Σ.

 • Βιβλία (Σε μορφή .xls | .xlsx)
 • Περιοδικά (Σε μορφή .xls | .xlsx)

 

Θ. Πιστώσεις

Δεδομένα που αφορούν στην κατανομή πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Π.Σ.